ROK ZAŁOŻENIA 2011
   
   
  :)
OSTATNI
NR 39 ROK 4
23 marca 2015
 
UKAZUJE SIĘ W (DRUGI) I (CZWARTY)
PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIĄCA
I PODAJE OSTATNIE WIADOMOŚCI
Z RADZYMINA I OKOLIC
archiwum!
- POLSKA -MAZOWSZE -Radzymin | Arciechów | Borki | Cegielnia | Ciemne | Dybów Folwark | Dybów Kolonia | Dybów Stary | Emilianów | Janków Nowy | Janków Stary | Łąki | Łosie | Mokre | Nadma Pólko | Nadma Stara | Opole | Popielarze | Ruda | Rżyska | Sieraków | Słupno | Wiktorów | Wolica | Załubice Nowe | Załubice Stare | Zawady | Zwierzyniec
DZIAŁ PUBLICYSTYKI
    « powrót
z cykluSAMORZĄD
O SPRAWIE... NA CO CZEKAMY W RADZYMINIE? - STAN NA DZISIAJ (NR 6) 
Halina Bonecka
Na dzień dzisiejszy fakty w Radzyminie są następujące:
1) przewodnicząca i jej zastępcy podczas sesji Rady w dniu 30 stycznia 2012 r. złożyli rezygnację z pełnienia swoich funkcji;
2) Rada nie przyjęła jeszcze tej rezygnacji w drodze uchwały;
3) budżet na 2012 rok nie został uchwalony.


PREZYDIUM RADY GMINY
Treść art. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) ustanawia instytucję odwołania przewodniczącego i wiceprzewodniczących (ust. 4), jak również rezygnacji z funkcji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego (ust. 5 i 6 ustawy).
W naszym przypadku, tj. w związku z rezygnacją przewodniczącej i wiceprzewodniczących, Rada Miejska powinna podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji, oczywiście pod warunkiem zwołania sesji przez urzędującą przewodniczącą.

Niepodjęcie takiej uchwały w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego i wiceprzewodniczących jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała. Podjęta uchwała nie ma charakteru deklaratoryjnego, lecz konstytutywny, gdyż dopiero z dniem podjęcia uchwały rezygnacja wnioskodawcy zostaje przyjęta. Do dnia podjęcia uchwały przez Radę w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodnicząca powinna wykonywać obowiązki ustawowe, w tym w szczególności związane ze zwoływaniem obrad Rady Miejskiej.

W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji przewodniczącego i wiceprzewodniczących oraz niewybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych funkcji w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji albo od dnia odwołania sesję rady gminy w celu wyboru przewodniczącego zwołuje wojewoda. Sesja zwoływana jest na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie 30 dni (art. 19 ust. 7 ustawy). Sesję rady gminy do czasu wyboru przewodniczącego prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, który wyraził zgodę na jej prowadzenie.

Wymaga podkreślenia fakt, iż brak jest w obowiązujących przepisach prawa unormowania odnoszącego się do sytuacji, w której rezygnację złożył zarówno przewodniczący, jak i wiceprzewodniczący, rada gminy zakończyła obrady (sesję) nie podjąwszy uchwały o przyjęciu rezygnacji, natomiast składający rezygnację przewodniczący oraz wiceprzewodniczący (winni - jak już wyżej podkreślono - pełnić swoje obowiązki do dnia podjęcia uchwały przez radę gminy bądź w przypadku braku podjęcia takiej uchwały do dnia stanowiącego ostatni dzień miesiąca, w którym winna być podjęta uchwała) uchylają się od obowiązku zwołania kolejnej sesji rady gminy. Powstaje wówczas problem wskazania podmiotu uprawnionego do zwołania kolejnej sesji rady gminy. Stosownie do dyspozycji art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym organizowanie pracy rady gminy, w tym w szczególności zwoływanie sesji rady gminy, należy wyłącznie do kompetencji przewodniczącego (bądź odpowiednio do kompetencji wyznaczonego wiceprzewodniczącego) rady gminy. Kompetencja przewodniczącego do zwoływania i prowadzenia sesji rady gminy jest zatem jego kompetencją ustawową, wynikającą z normy powszechnie obowiązującej, która nie może być ograniczona ani modyfikowana w statucie gminy, czy też regulaminie obrad rady gminy. Uchwały podjęte na sesji zwołanej przez inny podmiot niż przewodniczący (wiceprzewodniczący) rady gminy obarczone byłyby wadą prawną. Warto zaznaczyć, że organy nadzoru nad samorządem gminnym, jak również sąd administracyjny nie dysponują środkami umożliwiającymi wymuszenie na przewodniczącym, który złożył rezygnację, zwołania - przed upływem terminu wynikającego z art. 19 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym - kolejnej sesji rady gminy.

RADA GMINY I BURMISTRZ
Warto również wskazać na środki nadzoru określone w art. 96 bądź w art. 97 ustawy o samorządzie gminnym.

Stosownie do dyspozycji art. 96 ust. 1 ustawy w razie powtarzającego się naruszania przez radę gminy Konstytucji lub ustaw Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może w drodze uchwały rozwiązać radę gminy. W przypadku rozwiązania rady gminy Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która do czasu wyboru rady gminy pełni jej funkcję.

Natomiast zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy w razie powtarzającego się naruszania Konstytucji lub ustaw przez burmistrza wojewoda wzywa burmistrza do zaprzestania naruszeń, a jeżeli to wezwanie nie odnosi skutku - występuje do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o odwołanie burmistrza. W przypadku odwołania burmistrza Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która do czasu wyboru burmistrza pełni jego funkcję.

Powszechnie uważa się, że jednorazowe naruszenie Konstytucji RP lub ustaw nie wystarcza do zastosowania wobec organów gminy sankcji prawnych określonych w art. 96 cyt. ustawy. Naruszenie musi się powtarzać. Nie jest jednak wykluczone zastosowanie takich sankcji w razie dwukrotnego tylko naruszenia prawa, jeżeli waga przewinień organów gminy jest dostatecznie duża.

ZARZĄD KOMISARYCZNY
Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w razie nie rokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy gminy Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, może zawiesić organy gminy i ustanowić zarząd komisaryczny na okres do dwóch lat, nie dłużej jednak niż do wyboru rady oraz burmistrza na kolejną kadencję.

Ustanowienie zarządu komisarycznego może nastąpić po uprzednim przedstawieniu zarzutów organom gminy i wezwaniu ich do niezwłocznego przedłożenia programu poprawy sytuacji gminy (art. 97 ust. 2 ustawy). Komisarz rządowy przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji organów gminy z dniem powołania.
Z cytowanego powyżej art. 97 ustawy o samorządzie gminnym wynika zatem, że warunkiem skorzystania z instytucji zawieszenia organów gminy i ustanowienia zarządu komisarycznego konieczne jest wykazanie przez organ nadzoru istnienia w konkretnym przypadku przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych należących do kompetencji gminy (których katalog został określony przede wszystkim w art. 7 ww. ustawy) przez organy gminy oraz brak nadziei na szybką poprawę sytuacji.
Przed zastosowaniem środka nadzoru w postaci zawieszenia organów samorządu niezbędne jest przedstawienie uprzednio tym organom zarzutów i wezwanie ich do niezwłocznego przedłożenia programu poprawy sytuacji.

Reasumując: w art. 96 ustawy o samorządzie gminnym określono możliwe skutki, gdy swoich zadań nie wykonuje jeden z organów gminy, natomiast w art. 97 określono możliwe skutki, gdy oba organy gminy nie wykonują swoich ustawowych zadań.

UCHWAŁA BUDŻETOWA
Niepodjęcie natomiast uchwały budżetowej w terminie najpóźniej do 31 stycznia roku budżetowego skutkuje zastosowaniem art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Treść art. 240 ust. 3 ustawy stanowi, że w przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej w terminie do 31 stycznia roku budżetowego regionalna izba obrachunkowa, w terminie do końca lutego roku budżetowego, ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały, o której mowa w art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. projekt uchwały przygotowany przez Burmistrza i przedłożony organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Zgodnie z treścią art. 240 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, Gmina Radzymin otrzyma w "prezencie" budżet od Regionalnej Izby Obrachunkowej.

I TYMCZASEM WIADOMO, CO DALEJ W RADZYMINIE!
1) Do 29 lutego 2012 r. realizujemy wydatki zgodnie z projektem uchwały budżetowej, a od 1 marca realizujemy budżet ustalony przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
2) Czekamy na "ruch" ze strony urzędującego prezydium przez miesiąc od dnia 30 stycznia 2012 r.
3) W związku z wnioskiem przewodniczącej do Wojewody czekamy na reakcję Wojewody na pismo przewodniczącej.
numer ->
SZKOŁY
• EDUKACJA
SZCZʌLIWI, KTÓRZY POMAGAJĄ...  14.06.2015
s. M. Salezja Gierałtowska CSSE
Żeby powstało Szkolne Koło Caritas, wystarczy wniosek dyrekcji szkoły skierowany do diecezjalnej Caritas. Koło otrzymuje opiekuna koœcielnego i opiekę Caritas podczas prowadzonych akcji. To może stać się w dowolnym momencie roku szkolnego, nie ma tu żadnych ograniczeń, a pożytki wychowawcze mogą [...]  WIĘCEJ...
• EDUKACJA
Viva España!  31.05.2015
Katarzyna Kaliszuk
W dniach 25–31 maja 2015 r. młodzież z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi i Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie brała udział w wyjeździe edukacyjnym do Hiszpanii. Tradycją naszej szkoły jest organizowanie wycieczek językowych w ramach współpracy międzynarodowej. Tegoroczna, [...]  WIĘCEJ...
W lutym 2015 r. w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie zakończyła się realizacja projektu "Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy", w ramach którego uczniowie kształcący się w naszej szkole odbyli staże zagraniczne w Wielkiej Brytanii i [...]  WIĘCEJ...
• EDUKACJA
AFRYKAŃSKIE KLIMATY W CZARTORYSKIEJ  20.02.2015
Monika Król
Na koniec karnawału w Zespole Szkół im. księżnej Eleonory Czartoryskiej zagościli ciemnoskórzy goście z Afryki. Ale... mimo dzikiego wyglądu i egzotycznych wygibasów mówili po polsku. No tak, to nie Murzyni, a zuchy i harcerze z Hufca Zalew.   WIĘCEJ...
• EDUKACJA
III POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY  18.02.2015
oprac. ZSO w Radzyminie
18 lutego 2015 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie został rozstrzygnięty III Powiatowy Konkurs Matematyczny im. R. Żulińskiego, nad którym patronat objął starosta powiatu wołomińskiego. Adresatami zmagań matematycznych byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z [...]  WIĘCEJ...
II Debata Burmistrzowska
I Debata Burmistrzowska
przeznaczone dla najnowszych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas ją zainstalować...