ROK ZAŁOŻENIA 2011
   
   
  :)
OSTATNI
NR 39 ROK 4
23 marca 2015
 
UKAZUJE SIĘ W (DRUGI) I (CZWARTY)
PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIĄCA
I PODAJE OSTATNIE WIADOMOŚCI
Z RADZYMINA I OKOLIC
archiwum!
- POLSKA -MAZOWSZE -Radzymin | Arciechów | Borki | Cegielnia | Ciemne | Dybów Folwark | Dybów Kolonia | Dybów Stary | Emilianów | Janków Nowy | Janków Stary | Łąki | Łosie | Mokre | Nadma Pólko | Nadma Stara | Opole | Popielarze | Ruda | Rżyska | Sieraków | Słupno | Wiktorów | Wolica | Załubice Nowe | Załubice Stare | Zawady | Zwierzyniec
DZIAŁ PUBLICYSTYKI
    « powrót
z cykluSAMORZĄD WYWIAD
SAMORZĄDY - JAK TO SIĘ ROBI W PASŁĘKU (NR 33) 
Województwo warmińsko-mazurskie - czyli, jak chce piszący gdzieś tutaj Paweł Sieger, historyczne Prusy Wschodnie - to najbiedniejsza część Polski: największe bezrobocie, jeden z największych wskaźników odpływu ludności, najniższe zarobki... I patrząc na województwo warmińsko-mazurskie przez pryzmat tych statystyk można dojść do wniosku, że łatwiej coś od nowa wybudować, niż się męczyć z istniejącym. Ale statystyki to tylko część prawdy. Bo prawda jest taka, że wcale od nowa nie należy zaczynać i ten przyrodniczo piękny i historycznie ciekawy rejon to miejsce, gdzie - jak się okazuje - wcale nie dzieje się najgorzej.
Pasłęk można porównać do Radzymina. I znów, jak w przypadku Niepołomic, gmina położona przy ważnym szlaku komunikacyjnym, choć dwa razy większa powierzchnia, podobna liczba ludności. W Pasłęku nie ma jednak firm na skalę Coca-Coli czy Sorayi, ludność raczej się wyprowadza porzucając "stare śmiecie" niż się wprowadza tworząc zaspy i produkując worki nowych śmieci.
Radzymin - 25.000 mieszkańców, budżet - 65 milionów, czyli 2.600 na jednego mieszkańca. Pasłęk - 19.000 mieszkańców, budżet - 57.000.000, czyli 3.000 na jednego mieszkańca. Wskaźnik dochodów – Radzymin ok. 140% średniej krajowej, Pasłęk ok. 80%.

Czyli, że co? Że "umarł w butach"? Chyba jednak nie do końca.
Od trzech kadencji burmistrzem jest dr Wiesław Śniecikowski, który wcześniej przez trzy kadencje pełnił funkcję zastępcy. Można więc go określić "etatowym" samorządowcem.
Zobaczmy, co udało się zrobić, czym gmina i jej burmistrz mogą się pochwalić i porównajmy to z Radzyminem.

KR: Województwo warmińsko-mazurskie to najbiedniejsza część Polski i z największym bezrobociem. Jakie są najważniejsze problemy, z którymi musi się zmierzyć, jakie są największe wyzwania?
Wiesław Śniecikowski:
Swoją odpowiedź ograniczę do najważniejszych problemów gminy Pasłęk. Miasto i Gmina Pasłęk przynależąc do województwa warmińsko - mazurskiego ma problemy adekwatne do całego województwa, charakteryzującego się na tle kraju niskim poziomem życia. Podstawowy problem gminy to bezrobocie i jego skutki. Brak dochodów powoduje, że mieszkańcy mają ograniczone możliwości w zakresie zapewnienia sobie godnych warunków życia, mieszkań, wykształcenia itp. Z tego powodu szczególne znaczenie ma działalność gminy w zakresie pomocy społecznej.
W tej sytuacji największym wyzwaniem stojącym przed władzami gminy jest tworzenie warunków do rozwoju rynku pracy i poprawy poziomu życia mieszkańców, które to cele są sukcesywnie realizowane, a to, jak skutecznie, należy do oceny społeczeństwa.

KR: Mimo "nieciekawej sytuacji" ekonomicznej widać, że miasto i gmina się zmieniają. Skąd pieniądze na te wszystkie inwestycje, skoro na terenie gminy nie ma licznych dużych zakładów, a i mieszkańcy do najbogatszych nie należą?
WŚ:
Trudna sytuacja ekonomiczna naszego regionu, co dotyczy także gminy Pasłęk, nauczyła nas oszczędności, gospodarności i zapobiegliwości. Już w latach 2006 - 2007 uświadomiliśmy sobie, że naszą szansą są fundusze unijne i inne środki zewnętrzne. Posiadane środki własne, pochodzące z dochodów własnych gminy traktujemy jako dodatek do środków zewnętrznych. W polityce inwestycyjnej gminy przyjęliśmy, że pierwszeństwo mają inwestycje, na które można pozyskać środki z funduszy unijnych, budżetu państwa, partnerów zagranicznych i innych źródeł zewnętrznych. Drugie ważne kryterium planowania budżetu to czynienie wszelkich możliwych oszczędności i przeznaczanie jak najwięcej środków finansowych na wydatki majątkowe tj. zadania inwestycyjne, które zapewniają rozwój gminy. Krótko mówiąc staramy się corocznie budować budżet prorozwojowy z jak największym udziałem inwestycji, ograniczając pozostałe wydatki do niezbędnych potrzeb. Nie budujemy tych elementów infrastruktury społecznej, na utrzymanie których nas w obecnym czasie nie stać. Uważamy, że jesteśmy gminą na dorobku, co wymaga pewnych wyrzeczeń w imię wyższych celów społecznych.

KR: Jakie inwestycje udało się zrealizować w ostatnich latach i w jakim stopniu były one finansowane przy wsparciu środków zewnętrznych?
WŚ:
Polityka finansowa gminy opisana powyżej przyniosła pozytywne efekty. Efektywność i skuteczność władz gminy ocenia się przede wszystkim poprzez pryzmat zrealizowanych zadań, w tym tych o charakterze inwestycyjnym.
Corocznie realizujemy po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt zadań o charakterze inwestycyjnym, np.: w 2006 roku - 30, w 2007 roku - 26, w 2008 roku - 29, w 2009 roku -19, w 2010 roku - 19, w 2011 roku - 29, w 2012 roku - 32, w 2013 roku - 27, w 2014 roku - 34.
Szczególnie cenne są inwestycje realizowane z udziałem funduszy unijnych i innych środków zewnętrznych. W poszczególnych latach pozyskaliśmy do budżetu gminy środki unijne o łącznej wartości 33 168 835,65 zł.

(red.: W pliku PDF przedstawiony został przekazany KR wykaz inwestycji gminy Pasłęk zrealizowanych w latach 2006 - 2010 oraz 2010 - 2013 z wykorzystaniem środków z funduszy unijnych: WYKAZ (PDF)... )

KR: Gdzie i w jaki sposób mieszkańcy mogą znaleźć informacje o realizowanych i projektowanych inwestycjach?
WŚ:
Pasłęcki samorząd, wypełniając ustawowy obowiązek informowania mieszkańców o działaniach władzy publicznej, wypracował model informowania mieszkańców o działalności gminy i jej organów. Władze Pasłęka na bieżąco informują mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk o realizowanych i zaplanowanych do realizacji zadaniach, projektach, wydarzeniach kulturalnych, społecznych, rozrywkowych oraz inwestycjach między innymi w niżej opisany sposób.
Jedną z podstawowych form informowania społeczeństwa jest publikowanie ww. informacji na oficjalnej stronie miasta www.paslek.pl.... Strony internetowe są stale aktualizowane i rozbudowywane.
Kolejną ciekawą formą, realizowaną już od 2008 r., jest wydawany na koniec każdego roku kalendarzowego informator Urzędu Miejskiego w Pasłęku pt. "Wieści z Pasłęckiego Zamku", podsumowujący zrealizowane zadania, inwestycje oraz inne przedsięwzięcia.
Na szczególną uwagę zasługuje wydawany drukiem, co cztery lata na koniec każdej kadencji, "INFORMATOR SPOŁECZNO-GOSPODARCZY - PASŁĘK W LATACH ...". Wydanie to jest podsumowaniem kadencji - czteroletniej pracy pasłęckiego samorządu. Opisuje realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne, prezentuje budżet gminy oraz zawiera wiele innych zestawień liczbowych, podaje informacje o najważniejszych wydarzeniach i ludziach kreujących życie społeczne naszej gminy. Pierwszy numer informatora został wydany w 1994 roku i opisywał lata 1990 - 1994. Obecnie pracujemy nad wydaniem VI edycji tej publikacji pt. "Pasłęcki Samorząd w latach 2010 - 2014".
Informacja o istotnych zadaniach i przedsięwzięciach jest rozpowszechniana w formie okazjonalnych ulotek dystrybuowanych na terenie naszej gminy, np. ulotki dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Na każdej sesji burmistrz składa pisemne sprawozdanie z realizacji zadań gminy, w tym postępu inwestycji gminnych, które jest publikowane w BIP Urzędu Miejskiego. Współpracujemy stale z lokalnymi i regionalnymi mediami. Np. w każdym wydaniu Głosu Pasłęka burmistrz odpowiada na zadane mu pytania.

KR: Pasłęk ma porównywalną liczbę mieszkańców do Radzymina, ale zatrudnienie w Urzędzie Miejskim jest dwa razy niższe (49 osób). Jakim cudem udaje się funkcjonować, a najważniejsze, realizować liczne zadania przy tak ograniczonej liczbie urzędników?
WŚ:
Stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, charakteryzujący się bardzo pozytywnym wskaźnikiem w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, jest konsekwencją długotrwałej przemyślanej polityki kadrowej, która dotyczy nie tylko urzędu gminy, ale wszystkich jednostek gminy Pasłęk. W Urzędzie Miejskim w Pasłęku funkcjonują tylko te stanowiska, które są z mocy prawa obligatoryjne i tylko te etaty, które są absolutnie niezbędne do realizacji zadań gminy. Na przykład, jeżeli do pewnego czasu przepisy nie obligowały do zatrudniania sekretarza gminy, to takiego stanowiska w urzędzie nie było. Jego zadania wykonywał przez wiele lat zastępca burmistrza i kierownik Referatu Organizacyjnego. Natomiast od czasu, kiedy utworzone zostało stanowisko sekretarza gminy, zlikwidowane zostało stanowisko zastępcy burmistrza. Burmistrza zastępuje sekretarz gminy. Podobnie skarbnik gminy wykonuje jednocześnie obowiązki kierownika Referatu Finansowego, a kierownik Referatu Spraw Obywatelskich kieruje Strażą Miejską, która z przyczyn oszczędnościowych, organizacyjnie została umiejscowiona w strukturze Urzędu Miejskiego w Pasłęku. Restrykcyjna polityka zatrudnienia dotyczy także pracowników obsługi. W urzędzie gminy o powierzchni bliskiej 900 m2 zatrudniona jest na stałym etacie tylko jedna sprzątaczka, która dodatkowo ma powierzone obowiązki związane z zamykaniem i otwieraniem urzędu. Myślę, że powyższe przykłady są najlepszą odpowiedzią na zadane pytanie o niski poziom zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Pasłęku. W rankingu czasopisma "Wspólnota" pt. "Najniższe wydatki na administrację" gmina Pasłęk zajęła w skali kraju wysokie 33 miejsce wśród gmin powyżej 15 tys. mieszkańców pod względem najniższych wydatków na administrację i 1 miejsce pod tym względem w województwie warmińsko - mazurskim. Pomimo niskiego zatrudnienia w administracji, gmina Pasłęk realizuje swoje zadania prawidłowo, a nawet z sukcesami. Jest to możliwe dzięki profesjonalizmowi, doświadczeniu i zaangażowaniu pracowników urzędu, którzy w znakomitej większości związali swoje życie zawodowe z pracą w Urzędzie Miejskim w Pasłęku i nie traktują jej jako etapu w karierze zawodowej czy politycznej. Ważną rolę odgrywa konkurencyjny, transparentny, trzyetapowy nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w urzędzie, zapewniający pozyskanie urzędników o koniecznych kwalifikacjach, gotowych poświęcić się pracy w urzędzie, często poczynając od płacy na poziomie najniższego krajowego wynagrodzenia. Reasumując, zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Pasłęku jest stale utrzymywane na najniższym możliwym poziomie, nie zatrudnia się osób na stanowiskach, które nie są obligatoryjne (z-ca burmistrza, doradcy, rzecznik prasowy itp.), a na stanowiskach mniej wymagających, np. w Biurze Obsługi Interesanta, pracują osoby zatrudnione w ramach stażu lub innych form realizowanych przez urzędy pracy.

KR: Czy między innymi właśnie taki sposób zarządzania doprowadził do przyznania gminie certyfikatu ISO 9001-2001?
WŚ:
Obok realizacji zadań inwestycyjnych równie ważnym zadaniem gminy, a w szczególności urzędu gminy jest sprawna i kompetentna obsługa mieszkańców w zakresie załatwiania ich spraw. By osiągnąć zamierzony standard tej obsługi, kierownictwo Urzędu Miejskiego w Pasłęku od 2002 roku wprowadza szereg nowatorskich rozwiązań poprawiających jakość obsługi mieszkańców. W 2006 roku została podjęta decyzja o poddaniu weryfikacji funkcjonującego w naszym urzędzie modelu obsługi mieszkańców, w szczególności poprzez przeprowadzenie procesu certyfikacji, która dałaby odpowiedź na pytanie, czy system zarządzania jakością funkcjonujący w Urzędzie Miejskim w Pasłęku spełnia wymagania międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001.Przeprowadzony przez znaną firmę (PIHZ Certyfikacja z Gdyni) audyt zakończył się uzyskaniem Certyfikatu w zakresie ww. normy ISO. Urząd Miejski w Pasłęku poddawany jest corocznie audytowi ISO, który przeprowadzają audytorzy zewnętrzni, a co trzy lata system zarządzania jakością naszego urzędu poddawany jest audytowi odnowieniowemu ISO. Od 2006 roku udało nam się utrzymać certyfikat ISO 9001, którego odzwierciedleniem jest poziom obsługi mieszkańców w urzędzie.

KR: Pasłęk współpracuje z samorządami z Niemiec i Francji - skąd taki pomysł i dlaczego akurat te samorządy?
WŚ:
Gmina Pasłęk nawiązała i kontynuuje partnerską współpracę z niemieckim miastem Itzehoe oraz francuskim Merostwem La Couronne. Współpracę z miastem niemieckim nawiązaliśmy w 1990 roku, a francuskim - w 1994 roku. Pasłęk był pionierem partnerskiej współpracy gmin z podmiotami zagranicznymi. Wiele samorządów gminnych wzorowało się na naszych doświadczeniach.
Powodem nawiązania współpracy z miastem Itzehoe jest fakt, iż w mieście tym mieszka wielu Niemców - byłych mieszkańców Pasłęka (dawna nazwa Pasłęka to Pr. Holland). Współpraca ta zaowocowała realizacją wielu ważnych dla gminy przedsięwzięć, m.in. remontem pasłęckich zabytków przy finansowym wsparciu partnerów niemieckich, wspólną organizacją 700-lecia praw miejskich Pasłęka, wymianą kulturalną, sportową, współpracą szkół i innych środowisk, która jest nadal kontynuowana.
Współpraca z Merostwem La Couronne jest pochodną tego, że merostwo to jest partnerem ww. miasta Itzehoe i wnioskowało o nawiązanie współpracy z Pasłękiem. Współpraca z La Couronne jest szczególnie intensywna na poziomie rolniczych szkół średnich z Pasłęka i La Couronne (wymiana doświadczeń, praktyki zawodowe, programy unijne).
Współpraca gminy Pasłęk z partnerami zagranicznymi nigdy nie była fasadowa. Zawsze dotyczyła realizacji określonych przedsięwzięć i szybko przeniosła się z poziomu wizyt oficjalnych delegacji na poziom współpracy innych podmiotów (szkół, stowarzyszeń, ośrodków kultury i sportu).

KR: Plany na najbliższą przyszłość.
WŚ:
Pracuję w Urzędzie Miejskim w Pasłęku od 1979 roku. W latach 1990 - 2002 byłem zastępcą burmistrza, a od 2002 roku pełnię obowiązki burmistrza Pasłęka. Większość obecnych radnych pełni tę funkcję kolejną kadencję, a są tacy, którzy pełnią funkcję radnego od 1990 roku. Powyższe fakty świadczą, że działania i praca, zarówno burmistrza, jak i Rady Miejskiej w Pasłęku, spotyka się z akceptacją wyborców. Jeżeli w wyniku zbliżających się wyborów samorządowych nie nastąpią zasadnicze zmiany personalne w składzie organów gminy Pasłęk, kontynuowana będzie dotychczasowa strategia zrównoważonego rozwoju gminy, z zachowaniem zasad gospodarności, zgodnie z maksymą, że połowa bogactwa pochodzi z pracowitości, a druga połowa z oszczędności.
Generalne założenie na przyszłość to wykorzystać maksymalnie nową perspektywę finansową w zakresie pozyskiwania środków unijnych na zadania gminy w latach 2014 - 2020.

numer ->
SZKOŁY
• EDUKACJA
SZCZʌLIWI, KTÓRZY POMAGAJĄ...  14.06.2015
s. M. Salezja Gierałtowska CSSE
Żeby powstało Szkolne Koło Caritas, wystarczy wniosek dyrekcji szkoły skierowany do diecezjalnej Caritas. Koło otrzymuje opiekuna koœcielnego i opiekę Caritas podczas prowadzonych akcji. To może stać się w dowolnym momencie roku szkolnego, nie ma tu żadnych ograniczeń, a pożytki wychowawcze mogą [...]  WIĘCEJ...
• EDUKACJA
Viva España!  31.05.2015
Katarzyna Kaliszuk
W dniach 25–31 maja 2015 r. młodzież z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi i Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie brała udział w wyjeździe edukacyjnym do Hiszpanii. Tradycją naszej szkoły jest organizowanie wycieczek językowych w ramach współpracy międzynarodowej. Tegoroczna, [...]  WIĘCEJ...
W lutym 2015 r. w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie zakończyła się realizacja projektu "Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy", w ramach którego uczniowie kształcący się w naszej szkole odbyli staże zagraniczne w Wielkiej Brytanii i [...]  WIĘCEJ...
• EDUKACJA
AFRYKAŃSKIE KLIMATY W CZARTORYSKIEJ  20.02.2015
Monika Król
Na koniec karnawału w Zespole Szkół im. księżnej Eleonory Czartoryskiej zagościli ciemnoskórzy goście z Afryki. Ale... mimo dzikiego wyglądu i egzotycznych wygibasów mówili po polsku. No tak, to nie Murzyni, a zuchy i harcerze z Hufca Zalew.   WIĘCEJ...
• EDUKACJA
III POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY  18.02.2015
oprac. ZSO w Radzyminie
18 lutego 2015 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie został rozstrzygnięty III Powiatowy Konkurs Matematyczny im. R. Żulińskiego, nad którym patronat objął starosta powiatu wołomińskiego. Adresatami zmagań matematycznych byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z [...]  WIĘCEJ...
II Debata Burmistrzowska
I Debata Burmistrzowska
przeznaczone dla najnowszych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas ją zainstalować...