ROK ZAŁOŻENIA 2011
   
   
  :)
TERAZ OGLĄDANY (archiwum)
NR 29 ROK 3
10 lutego 2014
UKAZUJE SIĘ W (DRUGI) I (CZWARTY)
PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIĄCA
I PODAJE OSTATNIE WIADOMOŚCI
Z RADZYMINA I OKOLIC
archiwum!
- POLSKA -MAZOWSZE -Radzymin | Arciechów | Borki | Cegielnia | Ciemne | Dybów Folwark | Dybów Kolonia | Dybów Stary | Emilianów | Janków Nowy | Janków Stary | Łąki | Łosie | Mokre | Nadma Pólko | Nadma Stara | Opole | Popielarze | Ruda | Rżyska | Sieraków | Słupno | Wiktorów | Wolica | Załubice Nowe | Załubice Stare | Zawady | Zwierzyniec
DZIAŁ PUBLICYSTYKI / NR 29 (RESET)
    « powrót
IV Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw - Skrzeszew 2014 r.
z cykluSPOŁECZEŃSTWO WYWIAD
LGD PARTNERSTWO ZALEWU ZAGRZYŃSKIEGO (NR 29) 
Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" - czym jest, od kiedy działa i jakie ma cele? Wiedza o stowarzyszeniach tego rodzaju znana jest działaczom lokalnych środowisk samorządowych - jednak my mieszkańcy otrzymując materiały informacyjne dotyczące ich działalności, niemal odruchowo odrzucamy je w kąt bez czytania. Nie dotyczą one przecież nas, a hasła w rodzaju "rozwój kapitału społecznego", "rozwój przedsiębiorczości" czy "waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych" na obszarze, który zamieszkujemy, przestają nas interesować, zanim zdążymy cokolwiek o nich dowiedzieć się z tych "niechcianych" broszurek.

Do takiego postępowania skłania nas rzeczywistość i nabyta nieufność do działań określanych jako te "na rzecz społeczności". I nierzadko mamy rację. Często, ale nie zawsze.
O Lokalnej Grupie Działania "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" rozmawiamy u źródła, czyli z Prezesem Zarządu LGD Edwardem Trojanowskim.

KR: Na początek może trochę historii. Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" - kiedy się to zaczęło?
Edward Trojanowski:
Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" (LGD) powstała w 2006 roku dla realizacji unijnego programu Leader+. W skład LGD wchodzą podmioty reprezentujące trzy główne sektory aktywności lokalnej: publiczny, społeczny i gospodarczy. Grupa zlokalizowana jest w centralnej części województwa mazowieckiego, swoim zasięgiem obejmuje gminy: Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew (powiat legionowski), Dąbrówka, Radzymin (powiat wołomiński) oraz Somianka (powiat wyszkowski). Łączna powierzchnia obszaru to 730 km2 oraz około 85 tys. mieszkańców. Obecnie LGD realizuje unijny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach podejścia LEADER.

KR: Do kogo skierowana jest oferta LGD i kto do Was może przyjść?
ET:
Grupa zajmuje się wspomaganiem społeczno-gospodarczego rozwoju wsi i małych miast ze szczególnym naciskiem na tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem. Bardzo ważną rolę odgrywa promowanie lokalnych inicjatyw obywatelskich. Charakterystyczną cechą LGD jest jej otwartość na nowych partnerów reprezentujących różne grupy interesów, jak:
1) sektor społeczny: - organizacje pozarządowe, - osoby fizyczne, - ochotnicze straże pożarne,
2) sektor gospodarczy: - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, - spółki z o.o., - powiatowa izba gospodarcza,
3) sektor publiczny: - gminy,- powiat, - instytucje kultury (np. biblioteki, gminne centra/ośrodki kultury), - kluby sportowe.
Do LGD może przystąpić każdy, kto jest zainteresowany rozwojem obszarów wiejskich, aktywizacją społeczną oraz realizacją projektów wpisujących się w Lokalną Strategię Rozwoju.

Warsztaty dla młodzieży w ramach projektu współpracy międzynarodowej ROOTS
KR: Działania, w które zaangażowane jest LGD, podzielone są na kilka dziedzin. Przykładem może być "Żyję nad Zalewem" - mające na celu integrację i aktywizację społeczności lokalnej na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i propagujące zasoby przyrodnicze, walory krajobrazowe oraz realizujące działania chroniące i przywracające materialne i duchowe dziedzictwo kulturowe obszaru. Jakie inne główne rodzaje aktywności obejmuje jeszcze pomoc LGD?
ET:
W Lokalnej Strategii Rozwoju - dokumencie kierunkowym LGD wymienione są następujące przedsięwzięcia do realizacji:

Przedsięwzięcie 1: "AORTA - Akademia Obsługi Ruchu Turystycznego" - działanie dotyczące głównie usług agroturystycznych i turystycznych na obszarze LGD
Grupy docelowe beneficjentów:
Przedsiębiorcy w branży szkoleniowo-doradczej, eksperci w dziedzinie organizacji i marketingu usług turystycznych, firmy oferujące usługi turystyczne, rolnicy zainteresowani rozwojem usług agroturystycznych, samorządy lokalne i organizacje zainteresowane rozwojem turystyki na obszarze Partnerstwa.


Przedsięwzięcie 2: "Żyję nad Zalewem" - przedsięwzięcie ma na celu zachowanie i mądre wykorzystanie walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru, a także propagowanie i zachowanie zasobów przyrodniczych, w szczególności wód i lasów, walorów krajobrazowych oraz realizację działań chroniących i przywracających zarówno materialne, jak i duchowe dziedzictwo kulturowe obszaru jako element jego tożsamości, a także jako składową produktu turystycznego obszaru Partnerstwa.
Grupy docelowe beneficjentów:
Samorządy lokalne i jednostki im podległe (szkoły, biblioteki, GOK itp.), organizacje społeczne i mieszkańcy (w tym: emeryci, renciści i osoby niezatrudnione) zainteresowani ochroną dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i zrównoważonym rozwojem obszaru Partnerstwa, własnym rozwojem oraz integracją społeczności obszaru, osoby zainteresowane usługami o szeroko pojętym charakterze edukacyjnym.


Przedsięwzięcie 3: "Akademia Zegrzyńska" - przedsięwzięcie rozumiane jako zbiór różnych działań o charakterze edukacyjnym pod wspólnym logo
Grupy docelowe beneficjentów:
Firmy i osoby zainteresowane świadczeniem usług edukacyjnych i doradczych, samorządy i podległe im placówki (szkoły, biblioteki, GOK), organizacje społeczne zainteresowane działalnością edukacyjną, integracją społeczności obszaru, mieszkańcy zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, osoby zainteresowane prowadzeniem żłobków, przedszkoli i usługami o szeroko pojętym charakterze edukacyjnym.


Przedsięwzięcie 4: "Innowacyjna gospodarka wiejska" - skierowane jest przede wszystkim do osób prowadzących działalność gospodarczą lub planujących rozpoczęcie działalności
Grupy docelowe beneficjentów:
Rolnicy i inni mieszkańcy obszaru zainteresowani podjęciem działalności gospodarczej, rolnicy zainteresowani rolnictwem ekologicznym, samorządy lokalne i organizacje społeczne zainteresowane propagowaniem rolnictwa ekologicznego, produktów tradycyjnych i lokalnych oraz rozwoju przedsiębiorczości, innowatorzy i firmy zainteresowane rozwojem produkcji i usług w obszarze nowych i ekologicznych technologii.


Przedsięwzięcie 5. "Dom nad Zalewem" - przedsięwzięcie ma na celu wykorzystanie możliwości tworzonych przez boom osadniczy i budowlany na rzecz mieszkańców obszaru zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
Grupy docelowe beneficjentów:
Mieszkańcy i przedsiębiorcy zainteresowani oferowaniem usług związanych z budownictwem i mieszkalnictwem, tradycyjnymi zawodami, w tym rolnicy i członkowie ich rodziny, samorządy lokalne i organizacje społeczne zainteresowane zrównoważonym rozwojem obszaru Partnerstwa, w tym gospodarowaniem przestrzenią i realizacją potrzeb mieszkaniowych mieszkańców.


Przedsięwzięcie 6: "Marka dla Zalewu" - przedsięwzięcie ma na celu poprawić wizerunek miejsca poprzez stworzenie markowego produktu turystycznego
Grupy docelowe beneficjentów:
Samorządy, podmioty świadczące usługi turystyczne, mieszkańcy pragnący podjąć działalność w branży turystycznej lub związanych z nią, organizacje zainteresowane rozwojem gospodarczym obszaru Partnerstwa, a w szczególności rozwojem turystyki.


Przedsięwzięcie 7: "Kapitał dla sacrum, sacrum dla rozwoju" - ma na celu wsparcie zachowania cennych historycznie i kulturowo obiektów sakralnych, mając na uwadze zarówno ich znaczenie duchowe, jak i dla rozwoju turystyki
Grupy docelowe beneficjentów:
Beneficjenci bezpośredni: Kościoły, związki wyznaniowe i organizacje pożytku publicznego, zainteresowane zachowaniem sakralnego materialnego dziedzictwa kulturowego obszaru LSR.
Beneficjenci ostateczni: cała społeczność obszaru, ale wśród bezpośrednich użytkowników odnowionych obiektów dominować będą osoby starsze (w wieku 50+) oraz kobiety, gdyż, jak pokazują badania i naoczna obserwacja, taki jest profil grupy praktykujących wiernych.


Przedsięwzięcie 8: "Odnawialne źródła energii dla zrównoważonego rozwoju" - przedsięwzięcie mające umożliwić wyposażenie obiektów o funkcjach kulturalnych i gospodarczych w instalacje wykorzystujące dla celów energetycznych energię odnawialną, np. pompy ciepła, biogaz, energię wiatru, energię słońca
Grupy docelowe beneficjentów:
Beneficjenci bezpośredni: podmioty obszaru Partnerstwa prowadzące działalność kulturalną i gospodarczą, zainteresowane wykorzystaniem energii odnawialnej dla celów energetycznych, w tym organizacje pozarządowe.
Beneficjenci ostateczni: preferowane będą operacje adresowane do grup wiekowych 50+ i 20-, co wynika z przyjętych przez LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego kryteriów oceny operacji (wszystkich, nie tylko w ramach tego przedsięwzięcia).


Przedsięwzięcie 9: "Habitat XXI" - działanie mające na celu promowanie rozwiązań w urbanistyce i architekturze wykorzystujących w maksymalnym stopniu lokalne wzorce architektoniczne i jednocześnie nowoczesne technologie dla budownictwa i gospodarki komunalnej, a przez to chroniących walory kulturowe i przyrodnicze obszaru.
Grupy docelowe beneficjentów:
Beneficjenci bezpośredni: Samorządy, samorządowe podmioty w sferze gospodarki komunalnej, podmioty świadczące usługi deweloperskie i budowlane oraz handlowe w branży budowlanej, obecni i przyszli mieszkańcy obszaru, organizacje pozarządowe zainteresowane rozwojem zrównoważonym obszaru Partnerstwa, w tym rozwojem ekologicznego budownictwa.
Beneficjenci ostateczni: ogół społeczności obszaru, w tym zwłaszcza ludzie starsi. Grupa ta (50+) jest także preferowana w ramach kryteriów wyboru operacji LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego.


Przedsięwzięcie 10. "eZalew" - przedsięwzięcie pozwalające na zwiększenie upowszechnienia technik cyfrowych i rozwój gospodarki elektronicznej na terenie LGD
Grupy docelowe beneficjentów:
Beneficjenci bezpośredni: jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy i organizacje społeczne, kształtujące podstawy rozwoju elektronicznej gospodarki i w niej funkcjonujące;
Beneficjenci ostateczni: młodzi mieszkańcy obszaru (26-) jako grupa najbardziej zainteresowana obszarem merytorycznym przedsięwzięcia oraz starsi mieszkańcy obszaru (50+) jako grupa, do której przede wszystkim będą adresowane działania szkoleniowe. Obie te grupy są także preferowane w ramach kryteriów wyboru operacji LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego.


Szkolenie LGD dla przyszłych beneficjentów
KR: Może jakieś przykłady takich przedsięwzięć?
ET:
Jednym z bardzo dobrych przykładów na realizację lokalnej strategii rozwoju poprzez przedsięwzięcie "Żyję nad Zalewem" jest organizacja cyklicznej imprezy pn. Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw, w którym biorą udział sołectwa z obszaru LGD. Impreza ma na celu integrację lokalnej społeczności, zaprezentowanie miejscowego rękodzieła i kulinariów, a przede wszystkim przedstawienie dorobku społecznego i kulturalnego poszczególnych sołectw. Piąta edycja będzie się odbywała na terenie Gminy Radzymin, już we wrześniu tego roku!

KR: W Radzyminie mamy wiele miejsc prawdopodobnie podlegających działaniom wspomagającym LGD. Chociażby znany mieszkańcom Park Czartoryskiej w centrum miasta, który mógłby stać się dzięki dofinansowaniu miejscem odpoczynku rodzinnego. Mamy także kilka stadnin prowadzących działalność dla mieszkańców. Czy na tego rodzaju przedsięwzięcia można ubiegać się o środki finansowe?
ET:
W ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi można się starać o dofinansowanie na mienie użytku publicznego, jeżeli planowana operacja spełnia kryteria dostępu. Wtedy wnioskodawcą musi być jednostka posiadająca prawa do użytkowania danej nieruchomości. Rewitalizacje miejsc użytku publicznego, miejsc wypoczynku mogą być dofinansowane ze środków PROW.
Osoby zameldowane na terenie Gminy Radzymin i prowadzące stadniny mogą składać wnioski w ramach działania Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw (osoby zameldowane w samym mieście Radzymin - ze względu na liczbę zameldowanych przekraczających 5 tys. nie mogą aplikować o środki w ramach tego działania). Obecnie jesteśmy po ostatnim naborze z tegoż działania, dlatego zachęcamy do śledzenia informacji o przyszłej perspektywie finansowej dla LGD, która będzie przewidywała pomoc finansową dla przedsiębiorców.

KR: Skąd pochodzą pieniądze i jaka jest perspektywa w nadchodzących latach?
ET:
Pieniądze pochodzą z osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. LEADER jest podejściem przekrojowym, umożliwiającym realizowanie i wdrażanie celów osi 3. Celem osi 4 jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi. Aktywizacja społeczności wiejskich wymaga włączenia się w te działania partnerów społecznych. Leader jest podejściem do rozwoju obszarów wiejskich polegającym na oddolnym opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych trzech środowisk tworzyć mają lokalną grupę działania - partnerstwo międzysektorowe, które samodzielnie wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii. Takie działanie wzmocnić ma poczucie lokalnej wspólnoty, podnieść jakość zarządzania oraz wzmocnić kapitał społeczny na obszarach wiejskich.
Od połowy 2012 roku trwają w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi intensywne prace nad opracowaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). W proces przygotowania dokumentu programowego, poprzez prowadzone równolegle konsultacje społeczne, włączone jest szerokie grono podmiotów zaangażowanych w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Do chwili obecnej zrealizowano dwa etapy konsultacji. W etapie I trwającym od połowy kwietnia 2013 r. do końca czerwca 2013 r. skonsultowano "Wstępny zarys PROW 2014-2020". W toku II etapu - od 26 lipca 2013 r. do 15 września 2013 r. - skonsultowano I projekt PROW 2014-2020. Obecnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczyna konsultacje publiczne II projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po zakończeniu obecnego etapu konsultacji projekt Programu zostanie przedłożony do akceptacji Rady Ministrów, po czym zostanie przekazany do uzgodnień z Komisją Europejską.

KR: Wypełnianie wniosków. Gdzie można je znaleźć i do kogo zwrócić się o pomoc?
ET:
Aktualne wnioski można znaleźć na stronach internetowych LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego - www.partnerstwozalewu.org.pl, a także Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przed każdym naborem wniosków LGD organizuje szkolenia dla beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem o środki PROW 2007 - 2013. Do ich dyspozycji pozostają również pracownicy biura LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, którzy służą doradztwem podczas wypełniania wniosków. Trzeba zaznaczyć, że jest to działalność tylko i wyłącznie o charakterze doradczym - biuro LGD jako podmiot oceniający wnioski pod kątem ich zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju nie może wypełniać wniosków za beneficjentów. W trakcie prowadzonych przez LGD naborów na stronie internetowej zamieszczane są również wszelkie niezbędne informacje i materiały dotyczące naboru.

KR: Liderzy w wykorzystaniu środków administracyjnie - czyli w jakich gminach skorzystano z pomocy LGD najbardziej?
ET:
Wszystkie siedem gmin należących do LGD znacznie skorzystało na funkcjonowaniu LGD na ich obszarach. Oczywiście są liderzy, w których miejscowa społeczność jest bardziej aktywna, ale dokładamy wszelkich starań, aby niwelować różnice pomiędzy czołówką a "peletonem". Co więcej, oprócz gmin w podziale środków partycypują również powiaty wołomiński, wyszkowski i legionowski.

KR: Na zakończenie tak trochę bardziej lokalnie. Czy Radzymin pozyskuje środki z LGD?
ET:
Gmina Radzymin znacząco skorzystała z przynależności do LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego. Popularnością cieszą się tutaj wszystkie działania, w ramach których prowadzimy nabory od Odnowy i Rozwoju Wsi poprzez Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, a także Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw i Małe Projekty. Potwierdzeniem zainteresowania są liczne wnioski składane przez mieszkańców i podmioty z gminy oraz konsultacje przeprowadzone w biurze LGD, gdzie mieszkańcy Radzymina stanowią silną grupę. Zaznaczyć trzeba, że z dotacji korzystają oprócz osób fizycznych i gmin także inne instytucje, zaś projekty dotyczą nie tylko zakupów sprzętu, remontów obiektów użyteczności publicznej, ale również edukacji i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i przedsiębiorczości. Przykładem takiego wykorzystania środków jest Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, którego uczniowie uczestniczyli w dwóch międzynarodowych projektach polsko - fińskich organizowanych przez naszą LGD. W ramach tych przedsięwzięć młodzież brała udział m.in. w warsztatach odbywających się w Polsce i Finlandii dotyczących lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz projekcie mającym na celu promowanie lokalnej branży turystycznej i obsługi ruchu turystycznego. Mamy nadzieję, że to ukierunkuje ich w przyszłości oraz pomoże w znalezieniu wymarzonej pracy.

KR: Zaproszenie do kontaktu?
ET:
Wszyscy zainteresowani rozwojem swojej małej ojczyzny czy poprzez działania inwestycyjne, czy społeczne mogą przyjść lub zadzwonić do biura LGD i przedstawić swój pomysł na projekt, który dzięki przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji konkursowej oraz środkom z PROW 2007-2013 i może być wcielony w życie

KR: Dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy się jednocześnie na najbliższe wydarzenia związane z LGD.

/ rozmawiał Paweł Wiśniowski /
numer ->
Z OSTATNIEJ CHWILI
• SAMORZĄD
DROGI I BEZDROŻA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE RADZYMIN  11.02.2014
Halina Bonecka
Planowanie przestrzenne jest głównym instrumentem polityki przestrzennej, ale w Radzyminie zdaje się, że głównym instrumentem realizowania interesów ...? W społeczności radzymińskiej mówi się, że w tym zakresie działał (czy nadal działa?) szczególny tandem.   WIĘCEJ...
SPOŁECZEŃSTWO
• SPOŁECZEŃSTWO
SENIORZY BAWIĄ SIĘ NA BALU W ZAŁUBICACH  11.01.2014
Monika Król
11 stycznia 2014 roku po raz kolejny spotkali się w Załubicach seniorzy z Radzymina, Słupna, Nadmy i oczywiście z Załubic. Zaproszeni zostali również przedstawiciele władz, a także załubickiej straży pożarnej, którzy udostępnili pomieszczenia remizy. Spotkanie odbyło się z okazji Dnia Babci i Dnia [...]  WIĘCEJ...
SZKOŁY
• EDUKACJA
II POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY W NORWIDZIE  22.01.2014
Magdalena Kępka
22 stycznia 2014 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie został rozstrzygnięty II Powiatowy Konkurs Matematyczny im. R. Żulińskiego, nad którym patronat objął starosta powiatu wołomińskiego Piotr Uściński. Adresatami zmagań matematycznych byli uczniowie szkół [...]  WIĘCEJ...
II Debata Burmistrzowska
I Debata Burmistrzowska
przeznaczone dla najnowszych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas ją zainstalować...